logo

WhatsApp İletişim

 

Alacak Takibi

Alacak Takibi ekibi çok sayıda şahıs ve şirkete, alacağın kanunlar çerçevesinde tahsili ve ödenmesi ile ilgili olarak hizmet vermektedir.

Yapılan icra takiplerinin başından sonuna kadar her aşamasında aktif olarak rol alır, alacağın tahsilini en kısa zamanda sağlamayı hedefler.

İcra hukuku;  kişi veya kurumların alacaklarını avukat ve devlet eli ile zor kullanım sonucu alınması durumunu ifade eden bir hukuk dalı olarak tanımlanabilir. İcra hukukunda kişilerin rızası olmadan cebrî olarak paralarının, evlerinin, arabalarının, eşyalarının alınmasından söz edilir. Genelde tüzel veya kamu tüzel kişilerin alacakları için icra hukuku doğmaktadır. Bu durumda kişi veya kurumların haklarını savunacak olanda bir avukat kalemine ihtiyaç doğmaktadır. Burada ise devreye avukatlar girerek kendilerine ulaştırılan fatura, çek, senet yahut mahkeme kararına bağlanan alacağınızın teminini sağlar.

İcra Hukukunda Yer Alan Haciz Türleri ve Avukatın Rolü:

İcra hukukunda alacaklının karşı tarafın mallarına cebren kast etmesi veya haciz koydurması hususu geçerlidir. Bu açıdan haciz türleri çeşitli özellikler taşımakta ve her mala koyulabilecek haciz türü farklılık göstermektedir.

İhtiyatî haciz:

Geçici bir hukukî olaydır. Alacağı temin edene kadar kişilerin mal varlıklarına konan bir ambargo olarak düşünülebilir. Burada avukat olarak alacaklı veya borçlu tarafın hakkının savunulmasına ve koyulacak olan malların ambargosunun sınırlarının belirlenmesi hususundaki olaylara açıklık getirilmekte ve müvekkilin hakları gözetilmektedir.

Konkordato:

Borçlunun işlerini korumak için düzenlenmiş olan bir kurumdur. Burada genellikle şirketler için söz konusu olan bir durum geçerlidir. Bu açıdan dolayı şirket tüzel kişileri biz avukatlara başvurarak işlerinin yürütülmesinin karşı taraf tarafından engellenmemesi hususunda yardımcı olmamız istenilmekte ve konkordato konulmasını talep etmektedir. Bu durumda devreye icra avukatları girmekte ve bu hususlar icra avukatı sayesinde düzenlenmektedir.

İcra Avukatına Nasıl Ulaşılabilir?:

İcra avukatına ulaşmak isteyenler alacaklı ve borçlulardır. Alacak borç ilişkisinin sonuçlanması adına bu kişiler bir icra avukatına ihtiyaç duyarlar. Bu durumda avukat tarafından açılan takip yahut dava ile adalet hizmetinden yararlanabilirsiniz. Bizle iletişim kurarak hukukî menfaatlerinizin temin edilmesini sağlayabilirsiniz.

Özellikle İstanbul ve Londra gibi ticaret ve sanayinin merkezi olan şehirlerde çek, senet gibi kıymetli evrakların ve ticarî faturaların kullanımı artmıştır. Bu bakımdan alacağın tahsili hususunda karşılaştığınız sorunlarda ekibimiz ile irtibata geçebilirsiniz.

Tahsilat İşlemleri:

İcra hukukunda davaların kazanılması yahut icra takiplerinin sonuçlanmasında avukatın rolü büyüktür. Müvekkilinin alacağının en kısa sürede paraya çeviren avukat müvekkil açısından taraf konumundadır. Bu nedenden dolayı icra avukatı ile alacağınızın en kısa zaman içerisinde alınması sağlanacaktır.

Tarafımıza başvurmanız hâlinde fatura, senet veya kıymetli evraklarınızın hızlı ve etkin bir şekilde tahsili noktasında yardımcı olabiliriz. İcra ve iflas hukuku departamanımız müvekkikerinin menfaatlerini hedef kılarak adi veya resmî alacaklarının bir an evvel güvenceye alınması için faaliyet gösterecektir. 

İptal Davaları:

Borçlu veya alacaklı lehine olan davalarda tarafların mal varlıklarının riske girmemesi adına rehin hakkı doğmadan önce iptal davasına yol açan hususların ortaya atılması sağlanmaktadır. Hem hukukî bir yol olması hem de alacağın tahsilatı açısından kişilerin alacakları riske girmemekte ve tahsil aşaması da kısaltılmış olmaktadır.

Büromuz, müvekkillerin alacak takibi alanındaki soru ve sorunlarına çözüm bulmaya yönelik çalışmalar yapar. Müvekkillerin alacaklarının tahsili amacı ile icra takibi başlatır, takip dosyalarından borçlunun malvarlığı (menkul, gayrimenkul ve diğer hak ve alacakları) üzerine haciz konulması ve akabinde malların satışınının gerçekleştirilmesi sureti ile alacağın tahsilini gerçekleştirebilmek için çalışmalar gerçekleştirilir. Ayrıca icra takiplerinden kaynaklanan hukuk ve ceza davalarının takibi de yapılmaktadır.